การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
              การเพาะพันธุ์มะเขือก่อนนำไปปลูก


การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การปลูกพืชเถาเลื้อย
การปลูกฝักทอง ฝักเขียว น้ำเต้า และพืชล้มลุกแบบเถาเลื้อยต่างๆ ก็เป็นพืชอีกตระกูลหนึ่งที่อยากจะแนะนำหากท่านผู้อ่านต้องการใช้พื้นที่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แถมราคาค่างวดตอนเก็บไปขายก็ชวนยิ้มออกเช่นกัน เพราะตลาดมีความต้องการอยู่เรื่อยๆ ประมาณว่าเป็นพืชที่ขายได้ขายดีทั้งปีทั้งชาติ

 
การปลูกพืชล้มลุก


OK